"سه،چهار سال پیش اسفالت خیابان شهید مفتح (ره) وضعیت بسیار نامناسبی داشت.تردد با خودرو از خیابان بدون عبور از چاله های خیابان امری محال بود. به طور اتفاقی شهردار منطقه4 را که از دوستان قدیمی بود دیدم وموضوع را به ایشان گفتم.ایشان ضمن تایید موضوع گفتند که برنامه اسفالت این خیابان وکوچه های اطراف ان در دستور کار قرار دارد.تا دوماه بعد نیز پیمانکاران شهرداری خیابان ها وکوچه ها را اسفالت کردند.هنوز یکی دو ماه از اسفالت خیابان نگذشته بود که سایر ادارات وسازمان های خدمت رسان با کلنگ وتیشه وپیکور اسفالت یک دست وسالم خیابان را زخمی کردند وامروز…
شهر اسلامی بایستی نماد تمدن نوین اسلامی باشد. به همین دلیل شهر اسلامی بایستی در هر دوبعد سبک یا فرهنگ زندگی(نظیر خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریحات، کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیطهای مختلف) وسخت فزاری(مانند علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، اعتبار بین المللی و نظائر آن) نماد تمدن نوین اسلامی باشد. در این یادداشت بنا داریم به مقوله بسیار مهم فرهنگ سازی سبک زندگی ونقش نهاد های فرهنگی شهری دراین باره بپردازیم ،به همین دلیل ضمن تبیین راهبرد واستراتژی این فرهنگ سازی ، بعضی از راهکارهای عملیاتی پیشنهادخواهدشد. ازنکاتی که رهبر معظم انقلاب…
معرفي اجمالي: نام و نام خانوادگي: بابک حيدري تاريخ تولد: 1353/6/6 محل تولد: اصفهان سوابق فرهنگي: عضو انجمن اسلامي دبيرستان شهيد مفتح (ره) و کانون فرهنگي شهيد مفتح - همکاري با کانون هاي فرهنگي عترت و شهيد مدرس - همکاري با بنداد هنر و انديشه اسلامي سوابق سياسي: عضو هيات موسس و دبير سياسي جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان 1376 تا 1377 - عضو جامعه اسلامي مهندسين استان اصفهان 1377 تاکنون - عضو شوراي مرکزي کانون انديشه و تمدن اسلامي 1388 تا 1391 سوابق رسانه اي ومطبوعاتي: عضو هيات تحريريه هفته نامه جام اصفهان 1373 تا 1377 - عضوهيات…
صفحه7 از7