شهر اسلامی بایستی نماد تمدن نوین اسلامی باشد. به همین دلیل شهر اسلامی بایستی در هر دوبعد سبک یا فرهنگ زندگی(نظیر خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریحات، کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیطهای مختلف) وسخت فزاری(مانند علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، اعتبار بین المللی و نظائر آن) نماد تمدن نوین اسلامی باشد.

در این یادداشت بنا داریم به مقوله بسیار مهم فرهنگ سازی سبک زندگی ونقش نهاد های فرهنگی شهری دراین باره بپردازیم ،به همین دلیل ضمن تبیین راهبرد واستراتژی این فرهنگ سازی ، بعضی از راهکارهای عملیاتی پیشنهادخواهدشد.

ازنکاتی که رهبر معظم انقلاب در سال های گذشته در دیدار اعضا شورای انقلاب فرهنگی با ایشان تاکید داشته اند ،مقوله"مهندسی فرهنگی" است.معظم له در تعریف مهندسی فرهنگی می فرمایند: "مهندسی فرهنگی یعنی برای نوزادی که امروز به دنیا می اید برنامه داشته باشید."

اگر قرار است ما سبک وفرهنگ زندگی شهرمان را به سمت وسوی سبک و فرهنگ زندگی اسلامی رهنمون کنیم نه تنها بایستی در مدیریت فرهنگی شهر به راهبرد"مهندسی فرهنگی"  با تعریف رهبر معظم انقلاب توجه ویژه داشته باشیم بلکه همه نهادهای فرهنگی اعم از دولتی یا مردمی با هماهنگی همدیگر وبه بیان دیگر با مدیریتی یکپارچه وهدفمند ضمن بهره گیری از پتانسیل های بی نظیرفرهنگی و زیر ساخت های موجود باتقویت نقاط قوت وهمپوشانی نقاط ضعف، اهداف فرهنگی کاربردی را طراحی واجرا نمایند.

یکی از مهمترین اصلاحات در این حوزه باز تعریف ارتباط نهادهای فرهنگی با مردم وکیفیت این ارتباط  است.

در این راستا کارایی توانمندی نهادهای فرهنگی با" اصلاح نحوه ارتباط بامردم" به صورت تعامل موثر مبتنی بر" شناسایی نیازهای انان" و"اطمینان از اثر بخشی" خدمات ارایه شده مضاعف شود.

واقعیت این است که  اگر چه حضور خانواده ها به جهت دریافت خدمت و اموزشهای متفاوت با تشخیص خودشان خوب است ولی به هیچ عنوان کافی نیست.

ایا بررسی های کارشناسی وعلمی جایگزین مناسبی برای تشخیص نیازهای سطحی اموزشی نیست؟

 نیازهای اموزشی خانواده ها(پدر ،مادر،فرزندان) چیست؟ایا نیازهای اموزشی افراد خانواده یکسان است؟

چه افرادی درچه سن وسالی به چه اموزش هایی نیاز دارند؟ایا این نیاز های اموزشی مبتنی بر یک الگوی کلی است؟

تامل در این سئوالات میزان صحیح بودن جهت گیری فعالیت های فعلی نهادهای فرهنگی وصدالبته بخشی از نقشه راه فرهنگی شهر اسلامی وبه عبارت دیگر سمت وسوی"مهندسی فرهنگی" را مشخص می کند.

در شرایط فعلی نه تنها بهره گیری کودکان ،نوجوانان ، جوانان وحتی مادران وپدران از امکانات موسسات فرهنگی و فرهنگسراها  مبتنی بر نیاز سنجی اموزشی و خدمت نیست بلکه کارایی واثر بخشی این اموزش ها نیز اندازه گیری نمی شود.

در اولین تغییر نگرش لازم است بپذیریم که ارایه خدمت و برگزاری دوره های اموزشی در نهاد ها ومراکز فرهنگی متناسب با نیاز های مردم باشد و این نیاز ها از نیاز سنجی های علمی منتج شود.

به عنوان نمونه مطالعات علمی نشان می دهد که نیاز های اموزشی  افراد متناسب با تیپ شخصیتی و استعدادهای انان متفاوت است. به همین دلیل مهمترین اولویت کاری نهاد های فرهنگی بسیج نمودن امکانات در راستای استعدادیابی نسل های اینده-کودکان و نونهالان این شهر و دیار- وسپس فراهم نمودن امکان پرورش استعدادهای انان ودر نهایت اطمینان از صحت استعدادیابی اولیه و اثر بخشی پرورش استعدادها است.

برنامه ای که در اولین گام با هدفمند نمودن سرمایه های انسانی وامکانات سخت افزاری فرهنگسراها ی شهرداری،اموزش وپرورش وسازمان بهزیستی وحضور برنامه ریزی شده نونهالان مقاطع مهد کودک و پیش دبستانی در برنامه های خاص وبا هدف استعدادیابی اغاز می شود

البته لازم است فراموش نشود  نیاز سنجی اموزشی به عنوان مقدمه حضور پدرها ومادران اینده وامروز در دوره های اموزشی مخصوص به خود الزامی است .

در این مورد نیز به عنوان یک راهکار می توان  به ارتباط اولیه نهادهای فرهنگی با زوج های جوان درمراحل اولیه تشکیل زندگی(انتخاب همسر،اشنایی،دوران عقد و..)باایجاد انگیزه حضور درتورهای فرهنگی (اشنایی با اثار باستانی،مفاخر،تفریحگاه ها و....) اشاره نمود وبا استفاده از این فرصت  نیاز های اموزشی انان را شناسایی وخدمات اموزشی مناسب را ارایه نمود.

درتداوم زندگی مشترک( پس از عروسی ، خانه داری وامادگی قبل از بارداری،تربیت فرزندو....) نیز با تجربه خوشایند این زوج ها- از اموزش های کارا وموثر دوره اول-و با استفاده از امکانات فراوان فرهنگی ومشاوران توانمند،اموزش های لازم درباره سبک وفرهنگ صحیح زندگی اسلامی رابه انان ارایه نمود.

یاداوری این موضوع ضروری است که مهمتر ازارایه خدمات فرهنگی و برگزاری دوره های اموزشی ،اطمینان از اثر بخشی دوره های اموزشی است.

تشخیص علمی نیازهای اموزشی که در سطور فوق بیان شد پیش نیاز این مهم است وتداوم ارتباط با خانواده ها وتعامل با انان شرط دیگر اطمینان از اثر بخشی اموزش ها است که این موضوع نیز به تغییر نگاه جدی مدیران فرهنگی جامعه وابسته است.

این موضوع بار دیگر لزوم مدیریت یکپارچه فرهنگی را مشخص می کند چرا که هر فرد در دوره های مختلف زندگی با نهادهای گوناگون فرهنگی  ارتباط داشته است وتعامل نهادهای فرهنگی درارتقا سبک وفرهنگ زندگی افراد وبه تبع ان جامعه بسیار موثر است 

با توجه  به اینکه موارد فوق بخشی از برنامه های راهبردی است که لازم است در راستای اصلاح سبک زندگی انجام داد، امید  این یادداشت اغاز مباحثه علمی وفرهنگی صاحبنظران ومدیران فرهنگی شهراصفهان با هدف پیشتازی در تحقق منویات ناخدای تمدن نوین اسلامی باشد .

 فراموش نکنیم  که رهبرمعظم انقلاب انتظار ویژه ای از مردم با فرهنگ و علما وبزرگان شهر اصفهان دارند. مردم وبزرگانی که می توانند با انتخاب های هوشمند وتشکیل شورای اسلامی توانمند به تحقق هرچه زودتر منویات رهبر معظم انقلاب جامه عمل بپوشندکه:  

  نگاه علما، دانشمندان و محققان در اصفهان به آن افقهاى بلند موجود در قرنهاى گذشتهباشد. يك روزى اصفهان مركز نورافشانى علمى به همه‌ى كشور، بلكه به همه‌ى دنياىاسلام بوده است؛ بايد دنبال يك چنين جايگاهى باشيد