جواب شهید مدرس به شوخی رضا‌خان: « جیب من خیلی بزرگ است، اما ته دارد. این جیب شماست که ته ندارد.» در میان نوادگان شهید مدرس، خاطرات مهندس محسن مدرسی که بسیاری از آنها برای مدرس پژوهان تازگی دارد؛ به سبب انس و الفت دیرپای پدر با آن شهید بزرگوار از اعتبار و ارزش ویژه ای برخوردار است. وی بر بسیاری از برداشت ها و تحلیل هائی که در سال های اخیر از تفکر و سلوک مدرس توسط برخی از گروه ها مبنی بر عمل فرادینی او عنوان شده اند،نقد جدی دارند که در این گفت و شنود اشارت هائی به…
  دکتر اسماعیل اکبری فوق تخصص جراحی سرطان، از پزشکان فعال دوران جنگ است که در بیمارستان‌های صحرایی رزمندگان بسیاری را تحت درمان قرار داد. او که رئیس دانشکده پزشکی اصفهان، نماینده وزیر بهداشت در مناطق جنگی و مسئول بهداری سازمان منطقه ای بهداشت و درمان در دوران جنگ و فردی مؤثر در سازماندهی تیم‌های پزشکی اضطراری بود، از بنیانگذاران سیستم بهداشت و درمان جنگ است. مقاله‌ای که ایشان در رابطه با سیستم بهداشت و درمان جنگ به رشته تحریر درآورد، در مجله «لنست»، معتبرترین مجله پزشکی جهان به چاپ رسید. با ایشان در مرکز جامع تحقیقات سرطان به گفتگو…
به مناسبت ازادسازی خرمشهر بحرین قسمتی از سرزمین ما بود، اما در دوره انحطاط قاجاریه، دولت انگلستان از ضعف دولت مرکزی استفاده کرد و به موجب قراردادهایی که در سال های 1820 ، 1861 ، 1880 و 1892 با بحرین منعقد کرد، به تدریج بر نفوذ خود در آن سرزمین افزود و بعدها مدعی شد که از زمان قرارداد 1820 دولت انگلستان شیخ بحرین را مستقل می شناخته است. دولت ایران نسبت به این امر معترض بود و حتی در نوامبر 1927 مساله بحرین را به جامعه ملل ارجاع کرد، ولی راه حلی در این مورد به دست نیامد. پس…