دو رکعت نماز اين عالم بزرگ، معبد هندوها را به باد داد!